Nadace Leontinka pomáhá už 15 let!

Praha, 23. září 2020 – Děti a studenti se zrakovým postižením dnes mají mnohem lepší vyhlídky na plnohodnotný a samostatný život, než tomu bylo ještě před 15 lety. Díky podpoře Nadace Leontinka se daří odhalovat nemoci oka včas, začleňovat děti s postižením zraku do běžné školní docházky, rozvíjet jejich hudební talent nebo je podporovat ve sportovních aktivitách. Cílem Nadace Leontinka je umožnit těmto dětem a mladým lidem stejně pestrý život, jako mají jejich zdraví vrstevníci.

Založení Nadace Leontinka připadá na 23. 9. 2005, ale její příběh se začal psát ještě o něco dříve. Narozením holčičky, u které se záhy objevila porucha zraku. Její tatínek, Jindřich Lukavský, tou dobou již vedl úspěšnou firmu EXX zaměřenou na světelnou techniku a rozhodl se, že bude světlo nejen prodávat, ale také přinášet do života těm, kteří ho potřebují nejvíce. Založil nadaci, kterou pojmenoval po své dceři, a tak vznikla Nadace Leontinka. „Těší mě, že si nadace vybudovala dobré renomé a díky tomu může pomáhat stále širšímu okruhu dětí,“ říká zakladatel nadace Jindřich Lukavský. 

V začátcích nadace nejprve zjišťovala, co zrakově postižení potřebují a jak jim může co nejlépe a nejefektivněji pomoci. Později se zaměřila i na osvětu veřejnosti a integraci dětí se zrakovým hendikepem do běžného života, a to včetně průkopnické účasti na závodech, kde do té doby se zrakově postiženými nikdo nepočítal. „Vše jsme se učili po krůčcích, tak, jako se nevidomé dítě poprvé učí dojít do školy s bílou holí … Po patnácti letech praxe už se pohybujeme s jistotou a můžeme zhodnotit, jak velký má naše práce smysl,“ říká Barbara Hucková, ředitelka Nadace Leontinka.

Za 15 let Nadace Leontinka rozdělila finanční a nefinanční dary v hodnotě více než 55 milionů korun

Nadace Leontinka podporuje primárně jednotlivce (děti a studenty se zrakovým postižením), ale rovněž specializované organizace, které o ně pečují. V loňském roce například téměř polovinu finančních prostředků poskytla na projekt Svítání, do kterého jsou zapojena Střediska rané péče. Ty jsou jedinečným propojením zdravotnické a sociální péče o ty nejmenší děti. U některých očních vad je v raném věku šance zvrátit nepříznivý vývoj a alespoň část zraku zachránit. Stejně tak důležitá je pomoc střediska rodičům naučit se o děti se zrakovým postižením pečovat.

Většina prostředků se rozděluje formou grantových výzev. Posláním nadace je nejen podporovat příslušné zdravotnické a sociální instituce, včetně jejich personálu a vybavení, ale zejména integrovat zrakově postižené děti do společnosti. Na projekty osobní asistence nadace ročně rozdělí přes 600 tisíc korun.

Místo přežívání opravdový život

Jedním z nejvěrnějších klientů nadace je Kuba, který se narodil s bilaterální anoftalmií (s prázdnými očními jamkami), navíc s mentálním postižením a poruchou osobnosti. Po čtyřech letech intenzivní péče o zcela nesamostatného klučinu vyžadujícího neustálý dohled se jeho maminka obrátila na Nadaci Leontinka s prosbou o osobního asistenta. I díky tomu mohl Kuba později nastoupit do školy. Od 3. třídy jej denně doprovázela asistentka Maruška, která mu pomáhala s jídlem hygienou, oblékáním a doprovázela jej všude mimo domov. Dnes už dospělého Kubu učí, jak si nakoupit nebo jak přejít silnici na semaforech. To, že dnes Kuba jezdí na tandemovém kole nebo běhá s trasérem Run Tour, by si před 15 lety nikdo nedovedl představit. Díky dlouhodobé a usilovné pomoci je z něj dnes samostatný, sebevědomý a často i šťastný mladý člověk.

Obdivuhodné jsou výsledky dlouhodobého projektu Leontinka sportuje. „Leckoho překvapí, když mu vyprávím, jak s nevidomými dětmi jezdíme Jizerskou 50, běháme na Run Tour, nebo stavíme osmiveslici na Primátorky,“ popisuje Barbara Hucková a děkuje organizátorům sportovních akcí i nadšeným trasérům, kteří mají obrovský podíl na tom, že se mladí sportovci s postižením zraku nebojí vykročit do neznáma a mají chuť posouvat své hranice. 

Bez dárců by to nešlo

Nadace Leontinka okolo sebe vytvořila komunitu lidí, kteří se rádi zapojují a nezištně pomáhají. Stejně tak je vděčná za pravidelné dárce i podporu těch, kteří přispějí jednotlivě. Největším podporovatelem je Generali Česká pojišťovna prostřednictvím své nadace, mezi dlouhodobé firemní dárce pak patří i banka HSBC nebo zakladatelská společnost Exx, COPAB Nadační fond AVAST, Nadace RSJ.

Prostředky nadace získává také prostřednictvím benefičních akcí, kam patří již tradičně Golf pro Leontinku, Benefiční večeře, Koncert nebo Aukce fotografií. Nadace se díky objemu rozdaných darů umisťuje v oficiálním žebříčku TOP 25 firemních nadací. Kromě toho loni získala také ocenění Cen Fóra dárců.

Nadace Leontinka pomáhá lidem se zrakovým postižením, zejména dětem a studentům. Přináší světlo do života ve všech důležitých oblastech: Finančně přispívá na ranou péči pro děti od 0 do 7 let, osobní asistenci pro nevidomé, vzdělávání, výcvik asistenčních pejsků, zdravotní péči i technologické pomůcky domů a do škol. Spolupracuje s nemocnicemi a dalšími organizacemi, spolufinancuje preventivní screening zraku i výzkum. Velkou energii věnuje také podpoře sportu a hudebních aktivit zrakově postižených a v neposlední řadě šíří osvětu mezi vidícími. Přinášejte společně s námi světlo do života a pomozte zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat