Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Vážení dárci, uživatelé dárcovského portálu Darujspravne.cz, vážené neziskové organizace!

Rádi bychom vám v tomto Informačním memorandu poskytli přehledné a srozumitelné informace zejména o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

 

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Fórum dárců, z.s., IČ: 660 04 501, se sídlem Praha 5, Na Václavce 1135/9, PSČ 150 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 8294 je zpracovatelem osobních údajů, tj. zpracovává osobní údaje pro účely určené jiným správcem. Více informací o naší činnosti a nabídce našich služeb naleznete na webových stránkách www.donorsforum.cz, www.darujspravne.cz a www.darcovskasms.cz.  

Fórum dárců jako zpracovatel osobních údajů

Zpracovatel osobních údajů (Fórum dárců) je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Je nutné poznamenat, že zpracovatel je zpracovatelem pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem. 

Legislativa

Zpracovatel (Fórum dárců) zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s účinností od 25. května 2018.


Jak získáváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme od vás, případně z veřejně dostupných zdrojů.

 1. Od vás – na základě vašich žádostí, dotazů a při vaší registraci na webu Darujspravne.cz, při komunikaci prostřednictvím e-mailu či jiné písemné komunikaci.
 2. Z veřejně dostupných zdrojů (z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z nadačního rejstříku, z rejstříku ústavů, ze sociálních sítí, z internetu).


Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje

 1. a) k jednání o smlouvě a splnění smlouvy o akceptaci platebních karet;
  b) k dodržování platných zákonů a předpisů, například zákona o veřejných sbírkách;
  c)    pro vnitřní administrativní účely;
  d)    k odpovědi a vyřízení jakékoliv stížnosti, dotazu nebo žádosti, s nimiž se na nás obrátíte;
  e)    k vyhovění vašim požadavkům při uplatnění vašich práv v souladu s právními předpisy
  o ochraně údajů, kdy například požadujete přístup k vašim osobním údajům;

 

Rozsah zpracovaných údajů zpracovatelem (Fórum dárců)

O neziskových organizacích, které žádají o registraci a služby na Darujspravne.cz a následně je využívají, uchováváme následující informace:

- identifikační a adresní údaje – tj. název firmy, IČ, sídlo organizace, případně doručovací adresa, jméno a příjmení statutárního zástupce, který podepisuje smlouvu trojstrannou smlouvu o akceptaci platebních karet, jméno a příjmení kontaktní osoby

- elektronické kontaktní údaje – e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Doba uchování osobních údajů

Tyto osobní údaje zpracovatel zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele v rozsahu nezbytném pro daný účel. Po splnění původního účelu drží FD, tedy zpracovatel, databázi NNO po neomezenou dobu pro účely archivace. Tyto informace nejsou zpřístupňovány žádným jiným subjektům mimo FD. 

Údaje o dárcích používáme primárně k tomu, aby byl zprostředkován darovací proces mezi dárcem a vybranou organizací. Od platební instituce dostáváme informace o úhradě daru, veškeré identifikační údaje potřebné k vystavení potvrzení o daru pro daňové účely nebo pro případnou komunikaci s dárcem má k dispozici nezisková organizace. Fórum dárců jedná pouze jako zprostředkovatel darovacího procesu.

 

Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování vašich osobních údajů je jak manuální, tak automatizované.
Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech na webu www.darujspravne.cz. K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Fóra dárců, kteří se podílejí na jejich zpracování.


Jaká jsou vaše práva

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. a) Právo na přístup k vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme – uživatel má právo od zpracovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 2. b) Právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů – uživatel má právo, aby zpracovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.
 3. c) Právo na výmaz vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut) – uživatel může od zpracovatele požadovat, aby vymazal jeho osobní údaje, a zpracovatel tak učiní v případě, že:

-           osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

-           pokud uživatel odvolá svůj souhlas na základě, kterého zpracovatel zpracovává osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;

-           vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj. nebudeme vám dále zasílat adresná obchodní sdělení);

-           osobní údaje jsou zpracovány protiprávně; nebo

-           osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

Upozorňujeme vás, že vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

-           pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

-           pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

-           z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

-           pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo

-           pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. d) Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – můžete od nás také požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v případě, že:

-           zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;

-           zpracování je protiprávní;

-           zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo

-           vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat (vyjma případů vyplývajících z právních předpisů).

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování vašich osobních údajů zrušíme. O tom vás budeme předem informovat.

 1. e) Právo na přenos – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Vaše osobní údaje vám budou v takovém případě poskytnuty elektronicky v zabezpečeném souboru ve formátu.
 2. f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR) - máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:

-           pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

-           pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami či pro určení, výkon a/nebo obhajobu našich právních nároků.

V případě uplatnění jakéhokoli výše uvedeného práva vás budeme bez zbytečného odkladu písemně informovat o způsobu vyřízení vaší žádosti.

Změny v tomto prohlášení

Údaje v tomto prohlášení mohou být průběžně aktualizovány, a to s odkazem na vývoj implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Platnost a účinnost informačního memoranda

Toto Informační memorandum nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2018.

 

 

Děkujeme za vaši důvěru,

Vaše Fórum dárců

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat