Provozní podmínky projektu Darujspravne.cz

 

 1. Smysl a etické principy projektu Daruj správně

Darujspravne.cz je projekt zaměřený na individuální dárcovství, jehož hlavním cílem je umožnit a zjednodušit cestu peněžních darů mezi dárci a neziskovými organizacemi. Na portále www.darujspravne.cz si může nezisková organizace, která splní požadované podmínky pro registraci a Fórum dárců ji tuto registraci povolí, založit sbírku (včetně krátkodobé sbírky) a tak v charitativním režimu vybírat peněžní dary od veřejnosti pro svoji sbírku, přičemž vybrané dary putují od dárců přímo na účet neziskové organizace.

 

 1. Fungování projektu Daruj správně

Do projektu Daruj správně se mohou zapojit neziskové organizace či jednotlivci. Provozovatelem projektu Darujspravne.cz (dále jen „Projekt“) a portálu www.darujspravne.cz je Fórum dárců (dále jen „Provozovatel“).

 

Pro neziskové organizace

Pro přijetí musí nezisková organizace (dále jen „NNO“) splňovat základní podmínky:

 • NNO musí být neziskovou organizací založenou v jedné z následujících právních forem: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidované církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací nebo kulturní služby.
 • NNO musí fungovat minimálně jeden rok ke dni podání přihlášky do projektu Daruj správně.
 • NNO musí mít veřejně přístupnou výroční zprávu a finanční zprávu za poslední rok.
 • NNO musí mít ke každé své zveřejněné sbírce na portále www.darujspravne.cz zřízenou veřejnou sbírku, a to po celou dobu trvání zveřejněné sbírky.
 • NNO se přihlašuje do Projektu vždy ze své svobodné vůle a rozmyslu a zavazuje se splňovat podmínky po celou dobu participace na Projektu.
 • NNO se přihlásí do Projektu vyplněním registračního formuláře na portále www.darujspravne.cz. Provozovatel zkontroluje vyplněný registrační formulář, a to zda NNO splňuje základní podmínky. NNO může být vyzvána k doplnění údajů v případě, že Provozovatel nebude moci dokončit kontrolu a rozhodnout o registraci NNO. Provozovatel si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o tom, zda NNO povolí registraci na svém portále www.darujspravne.cz či nikoliv.
 • Provozovatel projektu bude o výsledku procesu kontroly předložených údajů a dokladů informovat NNO písemně (e-mailem na adresu, kterou NNO uvede v registraci).
 • Po schválení registrace Provozovatelem vytvoří Provozovatel NNO účet na svém portále www.darujspravne.cz. NNO dostane od Provozovatele přístup ke svému účtu bez zbytečného odkladu. NNO má povinnost zkontrolovat a případně doplnit informace na svém účtu a tyto informace aktualizovat po celou dobu trvání sbírky. Jednou za rok může být NNO vyzvána k doplnění a aktualizaci svých údajů. NNO je odpovědna za pravdivost poskytnutých informací.
 • Do konce sedmého měsíce v roce zašle NNO výroční a finanční zprávu v elektronické podobě za poslední rok na kontaktní osobu projektu darujspravne.cz
 • NNO se zavazuje Informovat Provozovatele Projektu o změnách údajů, které jsou v rámci Projektu publikovány (zejména změna sídla, členů statutárního orgánu, čísla bankovních účtu, pozastavení veřejné sbírky, apod.), a to písemně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.
 • NNO se zavazuje pravdivě a včas svoje dárce informovat o využití darů, a to jednak formou odkazu na své webové stránky umístěným na portálu www.darujspravne.cz, tak v rámci aktualizování informací na svém profilu na portále www.darujspravne.cz, a to nejméně jednou měsíčně.
 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně fungování NNO nebo využití darů se NNO zavazuje předložit potřebné materiály či odpovědět na došlé dotazy ze strany dárců.
 • NNO se zavazuje uzavřít smlouvu pro platební nástroje s bankou, která je partnerem Projektu. NNO předá kontakt (jméno a příjmení, telefonní a emailový kontakt) na neziskovou organizaci do banky, která organizaci následně kontaktuje a předá veškeré podklady (smlouva, obchodní podmínky a identifikační formulář) nutné k uzavření smlouvy o bankovních platebních nástrojích.
 • NNO zapojená do Projektu získá možnost používat logo Projektu, referenci o zapojení do Projektu a dále může NNO využívat na svých webových stránkách ovládací prvek (widget) Projektu ve volitelných formátech poskytnutých Provozovatelem.
 • NNO má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Reklamaci je NNO oprávněna uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele) nebo elektronicky na kontaktní osobu projektu. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 pracovních dní ode dne jejího doručení.
 • Chybou na straně Provozovatele se rozumí zejména zveřejnění chybných nebo nekompletních informací poskytnutých NNO. Chybou na straně Provozovatele není, pokud portál www.darujspravne.cz není dostupný v důsledku výpadku internetového připojení dárce nebo jiné třetí strany nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá.

 

Pro dárce

 • V případě, že bude uživatel anonymní dárce a bude požadovat dárek od neziskové organizace, musí vyplnit kontaktní údaje.
 • V případě, že bude anonymní dárce darovat částku přesahující 10 000 Kč, není možné přejít na platební bránu bez vyplnění kontaktních údajů.
 • Dárce má možnost vybrat si, zda chce být uveden celým jménem a částkou kterou přispěl v seznamu dárců, či pouze jménem, či pouze částkou.

 

Fungování dlouhodobé a crowdfundingové sbírky

 • NNO je povinna zajistit, že sbírka a jakékoliv informace s ní spojené:
  • jsou v souladu s právním řádem České republiky, veřejným pořádkem, jakož i etickými normami a dobrými mravy;
  • jsou úplné, nezavádějící a pravdivé;
  • neobsahují informace o produktech a službách NNO, které mají charakter reklamy jako podpory prodeje;
  • nepoškozují nebo nemohou poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jiných fyzických a právnických osob.

 

 • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit v rámci Projektu sbírku nebo sbírku okamžitě ukončit, pokud sbírka a jakékoliv informace s ní spojené nesplňují podmínky uvedené výše.
 • Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných sbírek v oblasti popisu sbírky ani za jejich jazykovou správnost.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout používáním webových stránek projektu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
 • NNO může v rámci portálu www.darujspravne.cz zveřejnit dlouhodobou nebo krátkodobou sbírku, pokud ji má řádně povolenu příslušným krajským úřadem nebo magistrátem a informovala o tom Provozovatele. Dlouhodobých sbírek může mít NNO zveřejněno současně několik. Krátkodobá sbírka však může běžet pro jednu NNO současně jen jedna.
 • Za dlouhodobou sbírku se pokládá sbírka, která trvá déle než 45 dní. Krátkodobá sbírka může trvat maximálně 45 dní.
 • Provozovatel portálu má vždy právo neschválit projekt pro krátkodobou sbírku.
 • Nezisková organizace nemá právo v průběhu aktivní sbírky jakkoliv manipulovat s vybranou částkou.
 • Nezisková organizace má povinnost aktivně komunikovat svojí aktivní sbírku mezi své potenciální dárce.
 • Provozovatel negarantuje NNO nalezení dárců a podporovatelů.
 • V případě, že bude mít nezisková organizace ve stejném čase dlouhodobou i krátkodobou sbírku, budou finanční příspěvky v době krátkodobé sbírky, připsány právě k probíhající krátkodobé sbírce a po ukončení sbírky putují finanční příspěvky přímo neziskové organizaci.
 • Po ukončení aktivní sbírky má nezisková organizace právo převést si dary na svůj sbírkový účet.
 • Po ukončení aktivní sbírky má nezisková organizace povinnost informovat dárce o průběhu projektu a využití vybrané částky a následně aktualizovat informace při realizaci projektu.

 

Fungování Spojeneckých projektů

 • Nezisková organizace dává souhlas všem potenciálním spojencům, aby si mohli vytvořit nový projekt či „podprojekt“ pod daným projektem neziskové organizace.
 • V případě spojeneckého projektu je uživatel povinen poskytnout osobní údaje neziskové organizaci, pod kterou si svůj projekt či podprojekt registruje.
 • Potenciální spojenec je povinen pořádat projekt s charitativním účelem, který bude v souladu s etikou.
 • Nezisková organizace má právo žadatele o spojenecký projekt odmítnout bez udání důvodů.
 • Spojenec, který projekt zakládal, nemá již právo editovat text, může pouze přidávat komentáře, novinky a obrázky.
 • Spojenec nemá žádný nárok na odměnu.

 

Partnerské projekty

 • V případě partnerského projektu je nezisková organizace obeznámena, že úhrada nákladů spojených s přípravou kampaně může dosáhnout maximálně do výše 30 tisíc Kč.

 

 1. Potvrzení o daru a ochrana osobních údajů
 • Poskytovatel se zavazuje poskytnout dárcům potřebná potvrzení o darech (např. pro účely daňové) v případě, že dárci udělí při platbě souhlas s poskytnutím údajů příslušné NNO a veškeré potřebné údaje mají vyplněné.
 • Osobní údaje se předávají rovnou obdarované neziskové organizaci.
 • Poskytnutý souhlas jde kdykoliv odvolat.
 • Provozovatel v žádném případě neeviduje datum narození a rodná čísla kontaktních osob ani statutárních zástupců a ani žádné další údaje spadající do zvláštní kategorie definované v ustanovení §9 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 • Při evidenci neziskových organizací provozovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
 • Poskytovatel má právo nakládat s informacemi za účelem dárcovských programů.
 • Poskytnuté údaje v žádném případě neslouží k marketingovým účelům.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit:
  • informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy,
  • neúplné, zavádějící nebo nepravdivé údaje,
  • informace o produktech a službách neziskových organizací, které mají charakter reklamy jako podpory prodeje,
 • informace, které mohou poškodit dobré jméno provozovatele nebo jiných fyzických a právnických osob.
 • Provozovatel projektu darujspravne.cz prohlašuje, že nebude nezákonně nakládat s kontaktními ani jinými údaji vkládanými do systému NNO. Nebude je nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám s výjimkou partnerů projektu, a to pouze pro účely zajištění fungování darujspravne.cz.
 • Jestliže informace a materiály poskytnuté NNO ke zveřejnění obsahuje jakékoli grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek tvůrčí duševní činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně NNO v plném rozsahu. NNO souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se NNO tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

 

Podmínky ukončení spolupráce

 • Ukončení spolupráce, tedy prezentace neziskové organizace na portálu darujspravne.cz, lze ze strany neziskové organizace provést písemným oznámením na adresu Provozovatele anebo elektronicky na kontaktní osobu projektu. Prezentace příslušné NNO bude nejpozději do 1 měsíce od obdržení oficiální žádosti z portálu odstraněna anebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pro ukončení platebních nástrojů uzavřených s bankou anebo DMS platí samostatné podmínky.
 • Ukončení spolupráce, tedy prezentace NNO na portálu darujspravne.cz, lze ze strany Provozovatele učinit písemným oznámením na adresu NNO anebo elektronicky na e-mail uvedené kontaktní osoby NNO. Ukončit takto spolupráci lze v případě, že NNO nedodržuje obchodní a obecné provozní podmínky spolupráce a nápravu nezjedná do 14 dnů po písemném upozornění. Pro ukončení platebních nástrojů uzavřených s bankou anebo DMS platí samostatné podmínky.

 

 1. Závěrečné ustanovení
 • Provozovatel projektu darujspravne.cz vyhrazuje právo změn v podmínkách projektu, přičemž o změnách bezodkladně informuje neziskové organizace formou zveřejnění změn na darujspravne.cz s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 22.6.2017.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat