Název a právní status

Sídlo organizace

Kontaktní adresa

Statutární zástupce

Informace o organizaci

Kontaktní osoba

Ostatní informace

Kontakt na osobu, která reference poskytne
Vyplňte průměrný roční obrat organizace za poslední rok
Vyplňte rozpočet organizace za aktuální rok
Vyplňte počet zaměstnanců v přepočítání na počet lidí a úvazky

Povinné soubory (Maximální velikost souboru je 3mb)

Vložte obrázek typu JPG, PNG nebo GIF

Činnosti organizace

Činnosti organizace

 • Humanitární pomoc a lidská práva
 • poskytování pomoci jiným zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích
 • podpora přátelství a porozumění mezi národy
 • podpora a ochrana lidských práv
 • podpora menšin a uprchlíků
 • Životní prostředí, rozvoj regionů a ochrana zvířat
 • ochrana přírodních zdrojů
 • zkrášlování životního prostředí a péče o zeleň a krajinu
 • ochrana zvířat
 • trvale udržitelný rozvoj
 • podpora a rozvoj regionu
 • zlepšování kvality života v komunitách
 • Děti, mladí a rodina
 • péče o rodinu
 • Senioři
 • Pomoc sociálně znevýhodněným
 • Kultura, umění a památky
 • provoz koncertních, divadelních sálů a jiných uměleckých zařízení
 • uchování, ochrana a rozvoj kulturního bohatství
 • zajímavé činnosti a sdružení na podporu kultury a umění
 • Volný čas a amatérský sport
 • Pomoc nemocným a lidem s handicapem
 • duševní zdraví a návyková onemocnění
 • zdravotní osvěta
 • péče o drogově a jinak závislé
 • péče o zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné
 • Vzdělávání a výzkum
 • celoživotní vzdělávání

Dotazník


Provozní podmínky

Provozní podmínky portálu Darujspravne.cz

 

1. Smysl a etické principy portálu Darujspravne.cz

Darujspravne.cz je portál zaměřený na individuální dárcovství, jehož hlavním cílem je umožnit a zjednodušit cestu peněžních darů mezi dárci a neziskovými organizacemi.

Na portálu Darujspravne.cz si může nezisková organizace založit zdarma dlouhodobou nebo krátkodobou sbírku, partnerský projekt, sbírkové spojenectví, a tak v charitativním režimu vybírat peněžní dary od veřejnosti pro svoji sbírku. Vybrané dary putují od dárců přímo na sbírkový účet neziskové organizace. Podmínkou registrace je, aby nezisková organizace splnila požadované podmínky pro registraci, včetně podpisu smlouvy s partnerskou bankou, a Fórum dárců (provozovatel portálu) jí tuto registraci povolilo.

 

2. Fungování portálu Darujspravne.cz

Darujspravne.cz mohou využívat neziskové organizace. Ve specifických případech a za úplatu (partnerské projekty, zaměstnanecké sbírky) se mohou zapojit také komerční subjekty. Provozovatelem Darujspravne.cz (dále jen „Portál“) je Fórum dárců (dále jen „Provozovatel“).

 

PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Pro přijetí musí nezisková organizace (dále jen „NNO“) splňovat základní podmínky:
 

 • NNO musí mít jednu z následujících právních forem: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, příspěvková organizace nebo evidovaná církevní právnická osoba poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací nebo kulturní služby.
 • NNO musí fungovat minimálně jeden rok ke dni podání přihlášky na Portálu.
 • NNO musí mít veřejně přístupnou výroční zprávu a finanční zprávu za poslední rok.
 • NNO musí mít zřízenou veřejnou sbírku, a to po celou dobu trvání zveřejněného prospěšného projektu na Portálu.
 • NNO se přihlašuje na portál vždy ze své svobodné vůle a rozmyslu a zavazuje se splňovat podmínky po celou dobu participace na Portálu.
 • NNO se přihlásí na Portál vyplněním registračního formuláře. Provozovatel zkontroluje vyplněný registrační formulář a to, zda NNO splňuje základní podmínky. NNO může být vyzvána k doplnění údajů v případě, že Provozovatel nebude moci dokončit kontrolu a rozhodnout
  o registraci NNO. Provozovatel si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o tom, zda NNO povolí registraci na Portálu či nikoli.
 • Provozovatel bude o výsledku procesu kontroly předložených údajů a dokladů informovat NNO písemně (e-mailem na adresu, kterou NNO uvede v registraci).
 • Po schválení registrace Provozovatelem vytvoří Provozovatel NNO účet na Portálu. NNO dostane od Provozovatele přístup ke svému účtu bez zbytečného odkladu. NNO má povinnost zkontrolovat a případně doplnit informace na svém účtu a tyto informace aktualizovat po celou dobu trvání sbírky. Jednou za rok může být NNO vyzvána k doplnění a aktualizaci svých údajů. NNO je odpovědna za pravdivost poskytnutých informací.
 • NNO se zavazuje Informovat Provozovatele o změnách údajů, které jsou v rámci Portálu publikovány (zejména změna sídla, členů statutárního orgánu, čísla bankovních účtu, pozastavení veřejné sbírky apod.), a to písemně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Teprve po písemném oznámení Provozovateli provede NNO změnu v administraci svého účtu na Portálu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
 • NNO se zavazuje pravdivě a včas svoje dárce informovat o využití darů, a to jednak formou odkazu na své webové stránky umístěným na portálu www.darujspravne.cz, tak v rámci aktualizování informací na svém profilu na portálu www.darujspravne.cz, a to nejméně jednou měsíčně.
 • V případě jakýchkoli nejasností ohledně fungování NNO nebo využití darů se NNO zavazuje předložit potřebné materiály či odpovědět na došlé dotazy ze strany dárců.
 • NNO se zavazuje uzavřít s bankou ČSOB, která je partnerem Portálu, smlouvu pro platební bránu. NNO předá své kontakty (jméno a příjmení, telefonní a e-mailový kontakt) do banky, která NNO následně kontaktuje a předá veškeré podklady (smlouva, obchodní podmínky
  a identifikační formulář) nutné k uzavření smlouvy o bankovních platebních nástrojích.
 • NNO zapojená na Portálu získá možnost používat logo Portálu, referenci o zapojení na Portálu
  a dále může NNO využívat na svých webových stránkách ovládací prvek (widget) Portálu ve volitelných formátech poskytnutých Provozovatelem.
 • NNO má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Reklamaci je NNO oprávněna uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele) nebo elektronicky na kontaktní osobu projektu. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do
  7 pracovních dní ode dne jejího doručení.
 • Chybou na straně Provozovatele se rozumí zejména zveřejnění chybných nebo nekompletních informací poskytnutých NNO. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Portál není dostupný v důsledku výpadku internetového připojení dárce nebo jiné třetí strany nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá.

 

PRO FIRMY

Komerční subjekt (KS) může na Portálu zakládat společně s NNO partnerské projekty a zaměstnanecké sbírky. Ke každému projektu komerčního subjektu přistupuje Provozovatel individuálně. Schválení projektu komerčního subjektu je plně v kompetenci Provozovatele.

Zatímco NNO mají všechny základní služby Portálu zdarma, komerční subjekt může zakládat na Portále své projekty vždy za úplatu (viz ceník).

 • KS se přihlašuje na Portál vždy ze své svobodné vůle a rozmyslu a zavazuje se splňovat podmínky po celou dobu participace na Portálu.
 • KS se přihlásí na Portál e-mailovou poptávkou na libertova@darujspravne.cz.

Provozovatel si vyhrazuje výhradní právo rozhodovat o tom, zda KS povolí registraci na Portálu či nikoli.

 • Provozovatel bude o zapojení či nezapojení do Portálu informovat KS písemně (e-mailem na adresu, kterou KS uvede v e-mailové komunikaci).
 • Po schválení registrace Provozovatelem vytvoří Provozovatel KS profil na Portálu. KS dostane od Provozovatele přístup ke svému účtu bez zbytečného odkladu. KS má povinnost zkontrolovat a případně doplnit informace na svém účtu a tyto informace aktualizovat po celou dobu trvání projektu. Profil KS bude aktivní pouze po dobu trvání Partnerského projektu nebo Zaměstnanecké sbírky.
 • KS se zavazuje Informovat Provozovatele o změnách údajů, které jsou v rámci Portálu publikovány (zejména změna sídla, členů statutárního orgánu, čísla bankovních účtu apod.),
  a to písemně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.
 • KS se zavazuje pravdivě a včas svoje dárce informovat o využití darů, a to jednak formou odkazu na své webové stránky umístěným na portálu, tak v rámci aktualizování informací na svém profilu na portálu, a to nejméně jednou měsíčně.
 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně fungování KS nebo využití darů se KS zavazuje předložit potřebné materiály či odpovědět na došlé dotazy ze strany dárců.
 • KS zapojený na Portál získá po dobu trvání Partnerského projektu nebo Zaměstnanecké sbírky možnost používat logo Portálu, referenci o zapojení do Portálu a dále může KS využívat na svých webových stránkách ovládací prvek (widget) Portálu ve volitelných formátech poskytnutých Provozovatelem.
 • KS má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Reklamaci je KS oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele) nebo elektronicky na kontaktní osobu projektu. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do
  7 pracovních dní ode dne jejího doručení.
 • Chybou na straně Provozovatele se rozumí zejména zveřejnění chybných nebo nekompletních informací poskytnutých KS. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Portál není dostupný
  v důsledku výpadku internetového připojení dárce nebo jiné třetí strany nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá.

 

PRO DÁRCE

 • Dárce, který se na Portálu registruje, získává svůj profil s přehledem veškerých darů, které prostřednictvím Portálu jednotlivým NNO daruje.
 • Dárce může peníze darovat vybrané NNO jednorázově i opakovaně (opakovaná platba je trvalý příkaz platební kartou, který dárce může kdykoliv odvolat).
 • Dárce se při platbě dobrovolně rozhoduje, zda své kontakty předá NNO, a to výhradně pro vydání Potvrzení o daru, nebo pro odeslání odměny za dar v případně krátkodobé sbírky, nebo také pro další kontaktování ze strany NNO.
 • V případě, že bude anonymní dárce darovat částku přesahující 10 000 Kč, není možné přejít na platební bránu bez vyplnění kontaktních údajů.
 • Dárce má možnost vybrat si, zda chce být na portále uveden celým jménem a částkou, kterou přispěl v seznamu dárců, či pouze jménem, či pouze částkou, nebo nechce být na portálu uveden vůbec.
 • Dárce, který uvede při platbě potřebné údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště), si může přímo na Portálu zažádat při platbě o Potvrzení o daru za každý dar.
 • Dárce se může zapojit do Portálu také jako Sbírkový spojenec. Vybere si NNO či konkrétní sbírku, pro kterou hodlá prostředky od svých přátel a známých vybírat, a otevře si takzvané Sbírkové spojenectví, což je specifická forma krátkodobého projektu (viz dále Sbírkové spojenectví).
 • Pokud má Dárce vlastní webové stránky, může si na ně - po uskutečnění daru, nebo v případně založení Sbírkového spojenectví - umístit ovládací prvek (widget) Portálu ve volitelných formátech poskytnutých Provozovatelem.

 

Fungování dlouhodobé a krátkodobé (crowdfundingové) sbírky

 • NNO může v rámci Portálu zveřejnit dlouhodobou nebo krátkodobou sbírku. Dlouhodobých sbírek může mít NNO zveřejněno současně několik. Krátkodobá sbírka však může běžet pro jednu NNO současně jen jedna.
 • Za dlouhodobou sbírku se pokládá sbírka, která trvá déle než 45 dní. Krátkodobá sbírka může trvat maximálně 45 dní.
 • NNO je povinna zajistit, že sbírka a jakékoli informace s ní spojené:
  • jsou v souladu s právním řádem České republiky, veřejným pořádkem, jakož i etickými normami a dobrými mravy;
  • jsou úplné, nezavádějící a pravdivé;
  • neobsahují informace o produktech a službách NNO, které mají charakter reklamy jako podpory prodeje;
  • nepoškozují nebo nemohou poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jiných fyzických
   a právnických osob.
 • Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo nezveřejnit sbírku nebo sbírku okamžitě ukončit, pokud sbírka a jakékoli informace s ní spojené nesplňují podmínky uvedené výše.
 • Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných sbírek v oblasti popisu sbírky ani za jejich jazykovou správnost.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout používáním Portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
 • Nezisková organizace má povinnost aktivně komunikovat svoji krátkodobou sbírku mezi své potenciální dárce.
 • Provozovatel negarantuje NNO nalezení dárců a podporovatelů.
 • NNO obdrží vždy všechny vybrané prostředky u krátkodobé i dlouhodobé sbírky, a to
  i v případě, že nedosáhne na cílovou částku. V tom se Portál významně liší od komerčních crowdfundingových portálů.
 • Po ukončení aktivní sbírky má nezisková organizace povinnost informovat dárce o průběhu projektu a využití vybrané částky a následně aktualizovat informace při realizaci projektu.

 

Fungování Spojeneckých projektů/Sbírkové spojenectví

 • Potenciální spojenec je povinen pořádat sbírku/podprojekt s charitativním účelem, která bude v souladu s etikou.
  Což znamená, že veškeré údaje ve Sbírkovém spojenectví:
  • jsou v souladu s právním řádem České republiky, veřejným pořádkem, jakož i etickými normami a dobrými mravy;
  • jsou úplné, nezavádějící a pravdivé;
  • neobsahují informace o produktech a službách Sbírkového spojence, které mají charakter reklamy jako podpory prodeje;
  • nepoškozují nebo nemohou poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jiných fyzických
   a právnických osob.
 • V případě spojeneckého projektu je uživatel povinen poskytnout osobní údaje neziskové organizaci, pod kterou si svůj projekt či podprojekt registruje.
 • Pro založení spojeneckého projektu je spojenec povinen vyplnit všechny položky daného formuláře.
 • Spojenecká sbírka může trvat maximálně 45 dnů stejně jako sbírka krátkodobá.
 • Pokud je Spojenecký projekt založen pod krátkodobou sbírkou, jeho doba trvání nemůže překročit dobu trvání krátkodobé sbírky.
 • Neziskové organizace musí mít zřízenou veřejnou sbírku.
 • Po odeslání Spojeneckého projektu spojencem, musí projekt schválit či neschválit NNO, pro kterou je Spojenecká sbírka vytvořena.
 • Nezisková organizace má právo Spojenecký projekt neschválit. Pokud NNO souhlas se sbírkovým spojenectvím neudělí, nemůže Spojenectví vzniknout.
 • Spojenec, který projekt zakládal, nemá již právo editovat text, může pouze přidávat komentáře, novinky a obrázky.
 • NNO či Provozovatel může kdykoli Spojenecký projekt předčasně ukončit. Spojenec bude
  o tomto kroku informován e-mailem.
 • Veškeré vybrané peníze jdou na účet NNO, pro kterou byla Spojenecká sbírka vytvořena.
 • Pokud je Spojenectví založené pod jednotlivou sbírkou, peníze se souběžně přičítají k této nadřazené sbírce. Pokud je tedy Spojenectví založeno pod krátkodobou sbírkou, cílová částka krátkodobé sbírky je průběžně navyšována o částku získanou díky Spojenectví.
 • Spojenec nemá žádný nárok na odměnu.
 • Spojenec má povinnost na vlastní náklady (pokud se s NNO předem nedomluví jinak) vypořádat veškeré dárky, které v rámci Spojenectví nabídne jako odměnu za příspěvky dárců. NNO nemá povinnost jakýmkoli způsobem participovat na plnění dárků.
 • Dárci, kteří přispějí v rámci Sbírkového spojenectví, mají nárok na veškerou podporu ze strany Provozovatele, jako všichni ostatní dárci (viz kapitola Pro dárce).

 

Partnerské projekty

 • NNO i KS mohou požádat Provozovatele o založení Partnerského projektu. Provozovatel vytvoří po schválení profil partnerského projektu a NNO nebo KS získá odkaz na přihlášení.
 • Do partnerských projektů se zapojují další subjekty (NNO).
 • Pro NNO jsou Partnerské projekty v základní variantě zdarma, pro KS jsou vždy za úplatu.
 • Vytvoření profilu Partnera se řídí všemi pravidly, která jsou uvedena v kapitole Pro neziskové organizace (viz kapitola výše) v případě, že jde o KS, v kapitole Pro firmy (viz kapitola výše).
 • Partner může zaslat vybraným NNO zkrácený registrační odkaz, díky kterému se organizace na portál zaregistruje tzv. zjednodušenou registrací; NNO, která vstoupila do Partnerského projektu Partnera prostřednictvím zjednodušené registrace, bude mít svůj profil na Portálu jen po dobu trvání Partnerského projektu.
 • NNO, která chce i nadále fungovat na portálu, zakládat krátkodobé i dlouhodobé sbírky, mít Sbírkové spojenectví či vlastní Partnerský projekt, musí po skončení Partnerského projektu projít kompletní registraci na portálu.
 • Všechny sbírky v rámci Partnerských projektů jsou vždy v režimu Krátkodobé sbírky (trvají maximálně 45 dní).
 • Registrací a schválením ze strany Provozovatele může NNO vytvořit krátkodobou sbírku s tím, že nemusí povinně uvést, na jakou částku cílí.

 

Zaměstnanecké sbírky pro firmy

 • Zaměstnanecké sbírky mohou Komerční subjekty pořádat na portálu online.
 • Komerční subjekty si mohou vybrat jednu či více organizací, kterou prostřednictvím zaměstnanecké sbírky podpoří.

 

3. Potvrzení o daru a ochrana osobních údajů

 

 • Poskytovatel se zavazuje poskytnout dárcům potřebná potvrzení o darech (např. pro účely daňové) v případě, že dárci udělí při platbě souhlas s poskytnutím údajů příslušné NNO
  a veškeré potřebné údaje mají vyplněné.
 • Osobní údaje se předávají rovnou obdarované neziskové organizaci.
 • Poskytnutý souhlas jde kdykoli odvolat.
 • Provozovatel v žádném případě neeviduje datum narození a rodná čísla kontaktních osob ani statutárních zástupců a ani žádné další údaje spadající do zvláštní kategorie definované
  v ustanovení §9 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 • Při evidenci neziskových organizací provozovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
 • Poskytovatel má právo nakládat s informacemi za účelem dárcovských programů.
 • Poskytnuté údaje v žádném případě neslouží k marketingovým účelům.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit: 
  - informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami
  a dobrými mravy, 
  - neúplné, zavádějící nebo nepravdivé údaje,
  - informace o produktech a službách neziskových organizací, které mají charakter reklamy jako podpory prodeje,
  - informace, které mohou poškodit dobré jméno provozovatele nebo jiných fyzických
  a právnických osob.
 • Provozovatel Portálu prohlašuje, že nebude nezákonně nakládat s kontaktními ani jinými údaji vkládanými do systému NNO. Nebude je nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám
  s výjimkou partnerů projektu, a to pouze pro účely zajištění fungování Portálu.
 • Jestliže informace a materiály poskytnuté NNO ke zveřejnění obsahuje jakékoli grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek tvůrčí duševní činnosti, za vypořádání vztahů
  s autorem takového díla odpovídá výlučně NNO v plném rozsahu. NNO souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se NNO tyto nároky uspokojit a Provozovatele
  v celém rozsahu odškodnit.

 

Podmínky ukončení spolupráce

 • Ukončení spolupráce, tedy prezentace neziskové organizace na Portálu, lze ze strany neziskové organizace provést písemným oznámením na adresu Provozovatele anebo elektronicky na kontaktní osobu projektu. Prezentace příslušné NNO bude nejpozději do 1 měsíce od obdržení oficiální žádosti z Portálu odstraněna anebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pro ukončení platebních nástrojů uzavřených s bankou platí samostatné podmínky.
 • Ukončení spolupráce, tedy prezentace NNO na Portálu, lze ze strany Provozovatele učinit písemným oznámením na adresu NNO anebo elektronicky na e-mail uvedené kontaktní osoby NNO. Ukončit takto spolupráci lze v případě, že NNO nedodržuje obchodní a obecné provozní podmínky spolupráce a nápravu nezjedná do 14 dnů po písemném upozornění. Pro ukončení platebních nástrojů uzavřených s bankou platí samostatné podmínky.

 

4. Závěrečné ustanovení

 • Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo změn v podmínkách projektu, přičemž o změnách bezodkladně informuje neziskové organizace formou zveřejnění změn na Portálu s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 23. 4. 2018.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat