Sbírky

Dle kategorie


Dle času


Dle názvu

Pomozte nám pomáhat

Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i…

Český červený kříž

Nezůstat sám

Nezůstat sám

Nezůstat sám je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Klíček pro hospitalizované, vážně a nevyléčitelně nemocné děti a jejich blízké a pro rodiny dětí, které zemřely. Forma dárcovských DMS rozšiřuje naši stávající veřejnou sbírku, prostřednictvím…

Nadační fond Klíček

Škola hrou ve Středoafrické republice

Škola hrou ve Středoafrické republice

Středoafrická republika (SAR) je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit. Gramotnost obyvatelstva staršího 15 let je v SAR podle statistik 56%. Základním záměrem…

SIRIRI o.p.s.

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Získané finanční prostředky budou použity na spolufinancování Klubu mladých migrantů. Na METU se obrací stále více klientů, kteří potřebují pomoc s orientací v českém vzdělávacím systému. Základní podpora těchto dětí a mladistvých, kteří se ocitli v…

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Diabetes 24/7

Diabetes 24/7

Cílem projektu je celkové zkvalitnění péče o dětské diabetické pacienty a to hlavně formou osvěty a vzdělávání s důrazem na léčbu diabetu za pomocí moderních technologií a sociální začleňování dětských pacientů zpět do přirozeného kolektivu a…

Dia Help, o.s.

Největší odvaha je překročit práh vlastního domova

Největší odvaha je překročit práh vlastního domova

Vzdělání je příslib naší budoucnosti, stále platí a v dnešní době plné znepokojivých a alarmujících událostí nabývá ještě více na významu. AFS nabízí studijní pobyty pro středoškoláky. Spojuje mladé lidi z různých koutů…

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Charitativní a stipendijní program Gendalos - Gendalos odrazí k úspěchu

Program Gendalos pomáhá odrazit potřebné děti k úspěchu. Program nabízí adresnou motivující podporu usilovným a ctižádostivým mladým Romům při posilování a upevňování jejich individuálních vzdělávacích a profesních úspěchů. …

IQ Roma servis, z.s.

Skutečná pomoc

Skutečná pomoc

Cílem projektu je získávání a shromažďování peněžitých příspěvků pro podporu a realizaci projektů rozvojové spolupráce v souladu s miléniovými cíli tisíciletí OSN zejména v sektorech vzdělání, zdroje obživy, voda a hygiena, zdraví a boj s chudobou v…

Člověk v tísni, o.p.s.

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Hiporehabilitace ohrožených dětí z dětských domovů

Projekt se zaměřuje na léčebnou jízdu na koni, která je součástí léčebných metod založených na kontaktu člověka s koňmi. Tato metoda se zaměřuje především na děti a mládež v ústavní výchově. Jízda na koni má za cíl příznivě působit na psychické i…

o.s. Barry & spol.

Dobrovolnictví pro všechny - pomáhejte pomáhat

Dobrovolnictví pro všechny - pomáhejte pomáhat

Dobrovolnictví pro všechny: podpora dobrovolníků s omezenými příležitostmi - primárně mládež se zdravotním postižením, ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů, v péči spolupracujících neziskových organizací pracujících s ohroženou mládeží.…

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Muži v boji za zdraví

Muži v boji za zdraví

V rozvinutých zemích je karcinom prostaty (KP) nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Cílem projektu je spolu s partnerskou nadací Movember zvýšit informovanost české populace o…

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Lepší škola pro všechny

Lepší škola pro všechny

Cílem projektu je podpora vzdělávacího systému v České republice. Pomáháme žákům i učitelům na 3 300 školách. Učíme učitele pracovat s nadanými i hendikepovanými dětmi. Chceme, aby si žáci nejen něco zapamatovali, ale hlavně rozvíjeli svoje…

Člověk v tísni, o.p.s.

Pomoc při povodních v ČR

Pomoc při povodních v ČR

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce pomáhá lidem v České republice zasaženým povodněmi a jinými mimořádnými událostmi. Peníze získané z DMS zpráv použijeme na podporu naší činnosti při poskytování humanitární pomoci a také na prevenci před…

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

MojeLiga

MojeLiga

MojeLiga je projekt komunitního dárcovství a podpory Ligy vozíčkářů. Smyslem je aktivizovat komunitu kolem Ligy vozíčkářů a nabídnout jim nástroje, kterými se mohou zapojit do činnosti organizace. Ať už jde o dobrovolnictví, pořádání benefic či…

Liga vozíčkářů, z.ú.

ZOO Jihlava

ZOO Jihlava

Finanční příspěvky budou použity na výstavbu, zatraktivnění areálu Zoologické zahrady Jihlava a zlepšení výživy a péče o chovaná zvířata.

Zoologická zahrada Jihlava

The Tap Tap

The Tap Tap

Cílem veřejné sbírky je získávat finanční prostředky na zajištění realizovaných projektů a kulturních akcí, na provoz bezbariérových automobilů, na podporu turné černého humoru, grafické práce a úhradu mezd lektorů projektu STUDEO.

Z.s. TAP

Vzděláním za prací

Vzděláním za prací

Projekt má za cíl pomoci cizincům v České republice získat zaměstnání a úspěšně se zapojit do života v české společnosti. V projektu si cizinci prohloubí znalosti českého jazyka, získají nové dovednosti a zdokonalí si ty, které již mají. Projekt…

Poradna pro integraci, z.ú.

Rozmazaný svět

Rozmazaný svět

Získané prostředky budou pomáhat zlepšovat nezávislost, samostatnost, soběstačnost a životní úroveň osob se zrakovým či kombinovaným postižením a zvyšovat kvalitu mnohdy již, ve srovnání s jinými zeměmi, zastaralých postupů, přístupů…

Nadace prof. Vejdovského

CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

CARE: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Cílem projektu je zajištění rozvojové spolupráce a humanitární pomoci při katastrofách a při nouzových situacích v zahraničí i v ČR podle aktuálních potřeb - realizací humanitárních, rozvojových a vzdělávacích aktivit. Zaměření projektů na…

CARE Česká republika z.s.

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je nástupnickou organizací navazující na více než dvacetiletou historii poskytovatele…

Modrý klíč, o.p.s.

Hudba dětem - Darujme dětem Sistemu

Hudba dětem - Darujme dětem Sistemu

V rámci projektu Harmonie jsou na základních školách v sociálně vyloučených lokalitách budovány dětské orchestry, ve kterých se dětem dostává bezplatného hudebního vzdělání. Hudba se stává prostředkem sociálního začleňování, rozvíjí nejenom hudební…

Nadační fond Harmonie

LEGIE 100

LEGIE 100

Projekt „LEGIE 100" realizujeme v souvislosti se 100. výročím vzniku čs. legií a samostatného Československa. Za touto významnou událostí stojí většinovým podílem zásluhy československých legionářů, které by se, i pro budoucnost našeho…

Nadační fond Legie 100

Roz(h)led

Roz(h)led

V rámci individuálního kariérového poradenství hledají děti pod vedením profesionálního kariérového kouče svoje silné a slabé stránky, zjišťují, jak nejlépe využít své dovednosti a zkušenosti. Každý účastník/účastnice následně absolvuje tři…

Nadání a dovednosti o.p.s.

S Rytmusem o krok dál

S Rytmusem o krok dál

Prostřednictvím DMS můžete přispět na vzdělávání a přípravu lidí se zdravotním postižením pro úspěšný vstup na trh práce a pro snadnější vstup do běžného života. Také nás finančně podpoříte při realizování nejrůznějších akcí, kde se budete moci…

Rytmus Liberec, o.p.s.

Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké

Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké

Psychologická pomoc pro nemocné a jejich blízké: - přinášíme úlevu formou terapeutických rozhovorů - pomáháme zvládnout sitaci příbuzným a blízkým - přispíváme k přívětivé atmosféře ve zdravotnických zařízeních -…

PRO Gaudia, z. ú.

Zlepšení péče o zdravé, ohrožené a kriticky nemocné novorozence.

Zlepšení péče o zdravé, ohrožené a kriticky nemocné novorozence.

Tento projekt je zaměřen na: - zlepšení zdravotní a sociální péče o ohrožené a kriticky nemocné novorozence; - zdokonalení technické vybavenosti pracoviště pro potřeby standardní, specializované a intenzivně-resuscitační…

Nadační fond "N"

www.signaly.cz

www.signaly.cz

Cílem www.signaly.cz je podpora a ochrana mládeže. Komunitní web nabízí kromě otevřeného a bezpečného prostoru pro mládež vzdělávací články, videa a kurzy. Finančně podporuje malé…

signály.cz, z.s.

Podpora těhotných žen a maminek s dětmi v nepříznivé životní situaci

Podpora těhotných žen a maminek s dětmi v nepříznivé životní situaci

Projekt je složen z několika částí – jednotlivých registrovaných sociálních služeb (Poradna Na počátku, azylový dům Domov pro dětský život, pobytová sociální rehabilitace Byty Na počátku) a sub-projektu Podpora rodičovských kompetencí, přičemž jedna…

Na počátku, o. p. s.

Pomoc krajanům v rumunském Banátu

Pomoc krajanům v rumunském Banátu

Cílem pomoci je především vytvořit v krajanských vesnicích pracovní příležitosti srovnatelné s těmi, jaké by rumunští Češi měli v České republice při maximálním zachování kulturních hodnot komunity v Banátu a jejích zvyklostí.

Člověk v tísni, o.p.s.

První dny na svobodě

První dny na svobodě

Centrum podpory podnikání Praha pomáhá propuštěným osobám z Věznic z celé ČR najít zaměstnání a začlenit se do společnosti. Přispívá tak ke snižování kriminality a recidivy v ČR. Pro propuštěné čeká vždy garantovaná pracovní pozice. První dny na…

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele