Daruj Správně

Roz(h)led

http://www.nadaniadovednosti.cz

V rámci individuálního kariérového poradenství hledají děti pod vedením profesionálního kariérového kouče svoje silné a slabé stránky, zjišťují, jak nejlépe využít své dovednosti a zkušenosti. Každý účastník/účastnice následně absolvuje tři exkurze, které odpovídají jeho/její profilaci. Následuje porada s kariérním koučem zaměřená na reflexi zážitků z exkurzí. Workshop Nakopni svou kariéru nabízí účastníkům/účastnicím tipy na zlepšení sebeprezentace a komunikace a přípravu na pracovní pohovory včetně psaní CV. Během stínování má účastník/účastnice možnost poznávat detailnější pracovní náplň své budoucí profese. Závěrem účastník/účastnice zhodnotí stínování i přínos celého projektu nejprve s kariérním koučem a potom s ostatními kolegy a kolegyněmi, zakomponuje své nově nabyté zkušenosti do CV a spolu s koučem zformuluje další možnosti svého rozvoje po skončení projektu.

Mladí lidé, opouštějící dětské domovy a pěstounské rodiny, patří na pracovním trhu mezi jednu z nejohroženějších skupin. Častou příčinnou bývá absence pozitivních vzorů a pracovních návyků, chybějící finančně-právní gramotnost a povědomí o tom, jak široká paleta povolání existuje. Problém cílové skupiny je zejména v uplatnitelnosti sociálně slabé skupiny mladých lidí z dětských domovů a pěstounské péče na pracovním trhu. Dále nedostatek informací při vstupu na trh práce a malá sebedůvěra.

Jak vyplývá z našeho průzkumu, který byl vypracován ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, mezi nejčastější obavy u dospívajících  z dětského domova patří hledání bydlení (84,9%), finanční potíže (78,8%) a hledání práce (75,8%). Dalšími hendikepy je například neznalost anglického jazyka (71%), nepřipravenost životopisu (60%) či žádná pracovní zkušenost (56,5%). Zajímavé je, že ti s nedokončeným základním vzděláním očekávají vyšší plat než ti se základním vzděláním. Průměrný očekávaný plat je 17 213,-Kč.

Poslání organizace

Naším posláním je pomáhat znevýhodněným žákům, studentům a absolventům z dětských domovů a z pěstounské péče se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS ve tvaru DMS ROZHLED na telefonní číslo 87 777

Pošlete roční DMS ve tvaru DMS ROK ROZHLED na telefonní číslo 87 777

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.